Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych    AKCEPTUJĘ
MZD logo Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

 

 

STRONA GŁÓWNA

2020-02-12

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy.

 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej rozporządzeniem lub RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Ziemiaństwa – Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą: ul. Pleszewska 5a, 63-330 Dobrzyca oraz Oddział w Winnej Górze 11, 63-000 Środa Wielkopolska, zwane dalej także „Muzeum”.

 

 1. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Muzeum możliwy jest pod tel. 607 65 90 88 lub adresem e-mail: sekretariat@dobrzyca-muzeum.pl lub listownie na adres ul. Pleszewska 5a, 63-330 Dobrzyca.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w sprawie korzystania z przysługujących Państwu uprawnień związanych z przetwarzaniem danych.

 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z:

 1. prowadzeniem przez Muzeum działalności statutowej. Zgodnie ze Statutem Muzeum, stanowiącym załącznik do uchwały nr XLI/584/2009 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2009 roku, ze zm., do zakresu działania Muzeum należy: gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

 1. przepisy RODO, w szczególności:

 • art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 • art. 6 ust. 1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

 • art. 6 ust. 1 lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

 1. przepisy prawa krajowego, w szczególności: ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach; ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie ww. ustaw;

 1. korzystaniem z newslettera, tj. usługi polegającej na informowaniu w formie elektronicznego biuletynu o najważniejszych wydarzeniach związanych z działalnością Muzeum.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może zostać w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 1. zawarciem umowy. Dane osobowe są przetwarzane w związku z koniecznością podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz wykonania umowy, której Państwo są stroną lub stroną jest podmiot, który Państwo reprezentują. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy RODO, w szczególności art. 6 ust. 1 lit. b (zawarcie i wykonanie umowy,) oraz art. 6 ust. 1 lit c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze);

 2. stosowaniem monitoringu wizyjnego. Dane osobowe są przetwarzane w związku z objęciem Muzeum, w tym terenu parku monitoringiem wizyjnym. Na zapisach z monitoringu utrwalany jest wizerunek, w trakcie pobytu w Muzeum lub na obszarach przyległych. Celem stosowania systemu monitoringu wizyjnego jest zabezpieczenie zbiorów muzealnych przed grożącymi im niebezpieczeństwami, w szczególności uszkodzeniem lub kradzieżą oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług Muzeum. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

 1. przepisy RODO, w szczególności art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi),

 2. przepisy prawa krajowego, w tym Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą, wydane na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa. W razie zajścia takiej konieczności w sposób i w formie określonej przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego:

 1. osoby upoważnione przez Muzeum do przetwarzania danych w ramach wykonywania obowiązków służbowych,

 2. podmioty, którym Muzeum zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, w tym podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, obsługi prawnej, doradztwa podatkowego, obsługi monitoringu, prowadzące działalność pocztową i kurierską i inne podobne usługi,

 3. osoby prowadzące kwerendy z zbiorach Muzeum,

 4. osoby prowadzące prace naukowo-badawcze z wykorzystaniem zbiorów Muzeum,

 5. podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Informacje o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Zasadniczo, Muzeum, nie przekazuje ani nie planuje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Przekazanie takie jednak może mieć miejsce w ramach współpracy międzynarodowej Muzeum lub odbywania kwerend w zbiorach Muzeum przez obywateli tych państw.

 2. Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe. Co do zasady Państwa dane osobowe przetwarzane przez Muzeum w związku z:

 1. prowadzeniem działalności statutowej będą przechowywane wieczyście. Wynika to ze szczególnej roli Muzeum, jako instytucji gromadzącej dobra kultury i dokumentację im towarzyszącą. Podstawy prawne takiego działania wynikają z:

  1. art. 5 ust. 1 lit. e) RODO, który stanowi, że dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”). W świetle powyższego przepisu, działalność Muzeum, jako samorządowej instytucji kultury w zakresie przetwarzania danych osobowych w aspekcie prowadzonej działalności statutowej podlega pod cele archiwalne w interesie publicznym, a także ma związek z prowadzonymi badaniami naukowymi i historycznymi,

  2. obwiązującej w Muzeum „Instrukcji Archiwalnej”, przyjętej w trybie wynikającym z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - w porozumieniu z Dyrektorem Archiwów Państwowych. „Instrukcja Archiwalna” zalicza dokumenty związane z prowadzoną przez Muzeum działalnością statutową do kategorii archiwalnej „A”, tj. jako przechowywaną wieczyście,

 2. korzystaniem z newslettera - dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie;

 3. zawarciem umowy - dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, co do zasady - przez okres 10 lat od dnia wykonania umowy. Okres ten może ulec wydłużeniu, w szczególności w zakresie koniecznym do prowadzenia postępowań: karnego, cywilnego lub administracyjnego. w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;

 4. monitoringirm wizyjnym - nagrania z monitoringu wizyjnego przechowywane są, co do zasady przez 3 miesiące od dnia nagrania. Okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie i w granicach przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przez okres czasu konieczny do prowadzenia postępowań: karnego, cywilnego i administracyjnego.

 

 1. Informacja o przysługujących Państwu prawach. Posiadają Państwo prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych, na zasadach określonych w art. 15 rozporządzenia,

 2. do ich sprostowania, na zasadach określonych w art. 16 rozporządzenia,

 3. ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 rozporządzenia,

 4. wniesienia sprzeciwu, na zasadach określonych w art.21 rozporządzenia,

 5. wycofania zgody na przetwarzanie danych (w przypadkach, gdzie przetwarzanie danych nastąpiło na podstawie udzielonej zgody), w każdej chwili, bez podania przyczyny, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 6. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 rozporządzenia.

 

 1. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub innych aktów prawnych regulujących problematykę ochrony danych osobowych. Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych Podanie przez Państwa danych osobowych (dotyczy sytuacji, gdy Muzeum uzyskuje te dane bezpośrednio od Państwa) jest co do zasady dobrowolne, a zarazem konieczne do korzystania z usług działalności statutowej Muzeum - w szczególności w zakresie dostępu do zbiorów muzeum, prowadzonej działalności naukowej i edukacyjnej. Odmowa podania danych będzie skutkowała niemożnością korzystania z usług działalności statutowej Muzeum.

W zakresie korzystania z newslettera podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a zarazem niezbędne i konieczne do korzystania z newslettera. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożnością korzystania z newslettera.

W zakresie zawarcia i wykonania umowy - podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a zarazem niezbędne i konieczne do zawarcia, jak i wykonania umowy. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożnością zawarcia lub realizacji umowy.

Przetwarzanie przez Muzeum danych osobowych na nagraniach, na których utrwalony jest Państwa wizerunek, wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Stosowanie monitoringu w Muzeum nie wymaga wyrażenia zgody. Jeśli sprzeciwiają się Państwo zarejestrowaniu wizerunku na nagraniu, to konieczne jest opuszczenie obszaru objętego stosowaniem monitoringu wizyjnego.

 

 1. Informacja o źródle pochodzenia Państwa danych osobowych. W sytuacji, gdy Muzeum przetwarza dane Państwa dane osobowe, a pozyskano je w inny sposób niż bezpośrednio od Państwa, źródłem pochodzenia tych danych są:

  1. źródła powszechnie dostępne w szczególności materiały zamieszczone w na stronach internetowych, w portalach społecznościowych, w wydawnictwach i publikacjach oraz dane kontaktowe tam umieszczone;

  2. źródła osobowe, w szczególności pracownicy innych instytucji kultury. Powyższe dotyczy w szczególności danych identyfikacyjnych osoby (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) w związku prowadzonymi poszukiwaniami dóbr kultury i informacjami o nich. Pracownik Muzeum podaje (z własnej inicjatywy lub na żądanie) informacje o źródle pochodzenia pozyskanych danych osobowych.

 

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Państwa dane osobowe nie będą: przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowane, przetwarzane w innym celu niż te, o których mowa w punktach powyższych.

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER WCAG

Bądź na bieżąco

NEWSLETTER